Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma2022-02-07T11:53:42+01:00

Het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 is binnenkort beschikbaar. Voor u hebben wij de kernpunten van ons verkiezingsprogramma op een rij gezet, om inzicht te geven in wat wij samen met u willen bereiken. De inhoud van ons verkiezingsprogramma volgt zondag 6 februari.

VOORWOORD

Kernachtig Druten is een plaatselijke politieke partij die in de gemeente Druten en al haar kernen concrete oplossingen wil voor concrete problemen. Niet gehinderd door ideologische vergezichten maar praktisch en resultaatgericht. Voor, met en gedragen door de inwoners, ondernemers en instellingen in onze mooie gemeente! Juist daar ligt de kracht en het succes van onze partij. Eind november hebben de leden van Dorpslijst Deest besloten over te gaan naar coalitie partner Kernachtig Druten, een strategische stap om de toekomst van actieve politiek vanuit Deest te borgen.

Kernachtig Druten heeft de afgelopen 4 jaren deel mogen uitmaken van het college van B&W, en hoe! Veel van kernpunten die 4 jaar geleden in verkiezings- en collegeprogramma terecht zijn gekomen zijn inmiddels uitgevoerd. En voor zover nog niet helemaal uitgevoerd staan ze in ieder geval in de steigers.

Daar willen mee door en daar gaan we mee door. Voor u ligt ons verkiezingsprogramma voor de periode 2022-2026 met als toepasselijke titel : Concrete Plannen, Concrete Aanpak. Aan de totstandkoming van dit programma zijn contacten met veel inwoners, instellingen en andere betrokkenen vooraf gegaan. Want daar ligt de essentie van de inhoud van het programma: het is een vertaling van wat er leeft in onze gemeente! Een programma waarmee we alle kernen binnen de gemeente verbinden en waarmee we voor u ons stinkende best gaan doen om daar weer zoveel mogelijk van uit te voeren. Zoals u dat van ons natuurlijk ook gewend bent. Daar mag u op rekenen en daar mag u ons op afrekenen!

Dat doen we niet alleen maar met een stevige achterban en uw stem op Kernachtig Druten. We zijn trots op de mensen die onze kieslijst gaan vullen. Stuk voor stuk mensen met maatschappelijke betrokkenheid en deskundigheid in de Drutense gemeenschap.

Wij nodigen u van harte uit het programma te lezen, te beoordelen en er iets van te vinden. Niet alleen nu maar ook straks na de verkiezingen want wij zijn ook tussen verkiezingen benieuwd naar uw mening!

Ton Wijnen, voorzitter programmacommissie

Gerard Worm, lijsttrekker

Willy Brink en Michel Lepoutre, wethouders K8D in huidige collegeperiode

De 15 kernpunten

1 Bij nieuwbouw van woningen willen we voorrang voor onze inwoners en sturen we op bouw van betaalbare woningen voor starters, levensbestendige woningen en woningen voor senioren. In Deest willen we bouwgrond uitgeven in erfpacht zodat deze goedkoper wordt.

2 Kernachtig Druten wil geen windmolens in Druten, we hebben voldoende ingezet op de grootschalige opwekking van zonne-energie en willen nu stevig inzetten op de duurzaamheidsaanpak door inwoners (besparen en kleinschalig opwekken).

3 Elk dorp beschikt over goede voorzieningen met minimaal een basisschool, een dorpshuis en sportverenigingen.

4 Door de toenemende vergrijzing vinden wij het belangrijk om seniorenverenigingen die een belangrijke rol vervullen in het actief blijven van ouderen (zoals Dronio), structureel financieel te ondersteunen.

5 Voor fietsers willen wij, om de veiligheid te bevorderen, voorrang op de rotondes en betere oversteekplaatsen op de Van Heemstraweg in Afferden en Deest.

6 In of langs het Drutens bosje willen wij een verlicht fietspad van de Pax/Tichellande naar de nieuwe sporthal op de Gelenberg.

7 We planten 1000 bomen en herstellen de bomenlaan op de Heersweg.

8 De wandel mogelijkheden door de Afferdense en Deestse waarden uitbreiden door de aanleg van twee extra bruggen over de nevengeul.

9 We bieden meer ondersteuning voor evenementen en activiteiten gericht op jongeren. Scholen, IVN, de organisatoren van evenementen beschouwen wij als partners.

10 We willen een extra ontsluiting vanuit Tichellande op de Van Heemstraweg en we opteren voor een extra wandelpaadje vanuit de wijk de dijk op. Ook moeten kinderen vanuit Tichellande veilig met de fiets naar de Kubus kunnen.

11 De stortingen van verontreinigd slib in de Kaliwaal zijn we liever kwijt dan rijk! Druten moet al haar invloed uitoefenen om dit te stoppen.

12 Grote aandacht voor veiligheid en preventie, snelheidsovertredingen, drugsoverlast, vernielingen en ondermijning. Hierop moet worden gehandhaafd!

13 Druten blijft een zelfstandige gemeente. We blijven samenwerken met onze buurgemeentes en investeren in een stabiele Werkorganisatie Druten Wijchen. Stop de bureaucratie, schrap overbodige regels en hanteer een reactietijd door de gemeente van maximaal één week.

14 We ondersteunen het initiatief van DIO’30 voor de aanleg van een extra kunstgrasveld.

15 Kernachtig Druten staat voor een gezond en solide financieel beleid met een structureel sluitende begroting. Het streven blijft om de gemeentelijke lasten alleen te verhogen met de jaarlijkse inflatiecorrectie.

Programma

1 Leefbaarheid
1.1 Zorg
1.2 Jongeren
1.3 Senioren
1.4 Sport
1.5 Voorzieningen en Cultuur
1.6 Onderwijs
1.7 Veiligheid

2 Wonen en onze omgeving
2.1 Woningbouw
2.2 Duurzaamheid en Energietransitie
2.3 Milieu en Openbare ruimte
2.4 Infrastructuur en Verkeer

3 Financiën en Economie
3.1 Ondernemers en Agrariërs
3.2 Werk en Inkomen
3.3 Toerisme en Recreatie

4 Lokaal Bestuur
4.1 Dienstverlening aan burgers en bedrijven
4.2 Gemeentelijke lasten
4.3 Regionale samenwerking

 

1 Leefbaarheid

1.1 Zorg
Gezondheid en preventie staan, mede door het coronavirus, hoog op de politieke agenda. Hoe belangrijk een gezonde leefstijl is, heeft eigenlijk geen toelichting meer nodig. Alleen wie gezond is en goed in z’n vel zit, kan voluit meedoen in de samenleving.

Kernachtig Druten wil een dorps- en wijkgerichte zorgaanpak. Door de huidige economische omstandigheden en de vergrijzing, doen straks meer mensen een beroep op de zorg en het sociale vangnet van de gemeente, dan ooit tevoren. De overheid verlangt van mensen dat ze langer zelfstandig thuis blijven wonen, ook als ze met lichamelijke of psychische beperkingen te maken hebben. Dit vereist een goede zorg aan huis, evenals goede begeleiding, van professionele zorgverleners en van mantelzorgers. Ondersteuning van mantelzorgers is weer van belang om ervoor te zorgen dat zij het langer en beter volhouden.

Voor een betere ‘hart veiligheid’ is er nog werk aan de winkel. We willen een gemeente worden met een volledig dekkend netwerk van AED’s.

Standpunten Kernachtig Druten
• Een 100% AED dekking in de gemeente Druten.
• Doorgaan met gratis reanimatiecursus en/of
EHBO-avonden voor burgers.
• We volgen het landelijke beleid ‘eigen bijdrage
huishoudelijke hulp’.
• Financiële tegemoetkoming van mantelzorgers
met een ‘mantelzorgwaardering’.

1.2 Jongeren
Jongeren hebben de toekomst en zij verdienen een prominente plek in Druten. Er moeten voldoende onderwijs-, cultuur- en sportvoorzieningen en uitgaansmogelijkheden voor hen zijn. Een bruisend verenigingsleven, goed openbaar vervoer, horeca en activiteiten moeten het voor jongeren aantrekkelijk maken om in Druten te blijven wonen. Naast theater leent de zaal van de Bogerd zich ook prima voor muziekoptredens, artiesten en Dj’s. Dit zou een welkome verrijking op het Drutens uitgaansleven kunnen zijn. Mogelijk kan d’n Bogerd zich door ontwikkelen
naar een poppodium.

Door grote groeiende gezondheidsverschillen, raken kwetsbare kinderen en jongeren op achterstand. Kernachtig Druten wil zich inzetten voor een gezonde jeugd, vraagt om een actief preventiebeleid en te blijven investeren in het jeugdwerk.

We staan voor een sluitende aanpak om overlast te bestrijden en in het bijzonder als gevolg van drugsgebruik. Jongeren die hiermee te maken hebben, willen we actief ondersteunen om hiervan af te komen. Kennen en gekend worden door partners in de lokale keten, zoals de wijkagenten, (jeugd) buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s), straatcoaches en jongerenwerkers, is daarbij voor jongeren in onze gemeente van groot belang.

Standpunten Kernachtig Druten
• We willen voor jongeren meer evenementen, initiatieven hiertoe moeten ondersteund worden.
• Niet bezuinigen op subsidie voor jeugdwerk.
• De jongerenwerker niet alleen inzetten voor de
“problematische jeugd”, ook voor preventie voor
alle jeugd.
• Een actieve voorlichting aan jeugd en ouders, in
samenwerking met scholen en GGD (aangaande
alcohol, roken, drugs en pesten).
• Drugsoverlast en drugs dealen moet streng worden aangepakt.

1.3 Senioren
De senior van nu is niet meer de senior van 30 jaar geleden. Senioren betekenen veel voor de samenleving in de gemeente Druten. Een grote groep senioren is actief in verenigingen en maatschappelijke organisaties. Hun ervaring is van grote toegevoegde waarde. Bovendien hebben senioren tijd om een actieve rol in de samenleving te spelen.

Het is nu al duidelijk dat het aantal senioren in onze gemeente toeneemt. Dit resulteert in een hogere zorgvraag. De gemeente heeft een regiefunctie op het aanbod van zorg en welzijn. Het is belangrijk dit goed te blijven monitoren.

Senioren die in toenemende mate hulpbehoevend en minder mobiel worden, kunnen in een maatschappelijk isolement terechtkomend. Eenzaamheid is een ontwikkeling die niet onderschat mag worden. Seniorenverenigingen (Dronio en KBO) vervullen een belangrijke rol in het actief blijven van senioren. Zij zijn van toegevoegde waarde voor het activeren van een sociaal netwerk. Deze verenigingen moeten structureel financieel worden ondersteund.

Standpunten Kernachtig Druten
• Seniorenverenigingen en hun initiatieven moeten door de gemeente structureel financieel ondersteund worden. Zo kan het eigen clubhuis van Dronio behouden blijven en de open eettafel in Deest worden voortgezet.
• Om een sluitende aanpak te krijgen, zetten we in op regelmatig overleg tussen politiek, stichting Meer Voor Mekaar en de seniorenverenigingen.
• We willen onderzoeken of zorghofjes en lokaal gemengde woonvormen voor senioren en jongeren een bijdrage kunnen leveren aan de sociale cohesie in de gemeente Druten.
• Proactief beleid voor mantelzorg woningen, dus ook woningsplitsing toestaan om mantelzorgwoningen mogelijk te maken.

1.4 Sport
Investeren in sport is een investering in de toekomst! Kernachtig Druten is trots op de bloeiende verenigingen met haar vele vrijwilligers in de gemeente Druten. Dit koesteren wij nadrukkelijk. Een goed sport- en accommodatiebeleid beïnvloedt de leefbaarheid van Druten op positieve wijze. Sporten draagt bij aan een gezonde levensstijl en helpt bij het leggen van sociale contacten. Wij blijven ons daarom sterk maken voor het behoud van de bestaande sportvoorzieningen in alle dorpen.

Druten krijgt een nieuwe sporthal annex turnhal, die het Pax Christi College ook voor de gymlessen gaat gebruiken. Deze sporthal wordt verbonden met het nieuwe zwembad, dat ook geschikt is voor gebruik door zorgbehoevende inwoners en voor zwemonderwijs. Veel jeugd maakt gebruikt van de huidige skatebaan op de Gelenberg. Deze moet worden verplaatst naar een andere locatie met nieuwe voorzieningen, om de realisatie van de nieuwe sporthal op de Gelenberg mogelijk te maken.

Kernachtig Druten blijft voorstander van een mountainbike route door het Land van Maas en Waal. Dit komt zowel onze sportieve, als recreatieve en toeristische doelen ten goede. We blijven in gesprek met onze buurgemeenten om dit te realiseren.

Standpunten Kernachtig Druten
• Aanleg van een extra kunstgrasveld voor DIO’30
faciliteren.
• De toegang van de Gelenberg veiliger maken
voor fietsers en het parkeerprobleem aanpakken.
• Aanleg nieuwe skatebaan, op een andere locatie,
in overleg met de skaters.
• Beweging stimuleren voor alle inwoners door
middel van voorlichting en faciliteren van samenwerkingsverbanden tussen sportverenigingen.
• Aanleg mountainbike route door het Land van
Maas en Waal.

1.5 Voorzieningen en cultuur
Een gemeente die investeert in sport, cultuur en onderwijs doet het economisch beter en daar willen mensen wonen. Kernachtig Druten wil de komende periode speciale aandacht voor de leefbaarheid in de gemeente door het in stand houden van de voorzieningen op het gebied van recreatie, cultuur, sport en ontspanning voor jong en oud. Dit moet voor alle verenigingen, binnen alle dorpen, op gelijke wijze. We willen dat er jaarlijks €10.000 per dorp wordt gereserveerd voor het oppakken van kleine projecten of voor het ondersteunen van buurtverenigingen. De Kernenwethouder, die we willen aanstellen per dorp (zie par. 4.1), kan dit budget beheren.

Cultuur is belangrijk voor inwoners, bezoekers en ondernemers en daarom willen wij laagdrempelig contact met cultuur. Het Agora theater is in combinatie met de multifunctionele Bogerd van grote waarde voor de gemeente Druten en haar inwoners. Naast theater en het filmhuis worden er vele bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd. Daarmee is het vanuit cultureel, maatschappelijk en sociaal oogpunt een belangrijke voorziening in Druten, die op steun van de gemeente moet kunnen blijven rekenen. De bibliotheek is een belangrijk ontmoetingspunt voor informatie, educatie en cultuur. We zien het belang van een goed en efficiënt functionerende bibliotheek waar onze inwoners makkelijk binnenlopen. De bibliotheek kan daarom wat ons betreft ook naar het centrum verhuizen. Ook zijn we trots op de Drutense cultuurhistorie en daarom koesteren we ons cultureel erfgoed en onze prachtige monumenten.

Evenementen zorgen voor een bruisend en aantrekkelijk Druten. Kernachtig Druten wil geld en middelen beschikbaar stellen om lokale evenementen te behouden. Daaronder vallen bijvoorbeeld carnaval, de Leste Mert, Dickensdag maar ook de avondwandelvierdaagse, het gala van de Pax, de Dag van Druten, de Kermis in Horssen, de feestweek in Deest, het Oaffers weekend, de Oktoberfeesten en de Oranje feesten in Puiflijk. Een jaarlijks ‘Veerdam Festival’ en een jaarlijkse IJsbaan op het marktplein zijn welkome aanvullingen op de evenementenkalender. Ook willen we een zomers horecaplein voor de cafés De Gouden Leeuw, Vrienden, D’n Optie en Xavé faciliteren, zodat er een bruisend plein ontstaat waarbij op gezette momenten de wegen kunnen worden afgesloten van autoverkeer (kruispunt Hogestraat – Kattenburg).

Dorpshuizen of andere ontmoetingsplekken dienen een centrale plek te houden in de kernen, wij willen daarin blijven investeren. In de discussie over het dorpshuis in Puiflijk vinden we het belangrijk dat het beeldbepalende pand Mulders (zaal de Linde) behouden blijft. Het vestigen van dorpshuis de Lier in dit pand is voor ons een serieuze optie. Daarnaast vinden we het erg belangrijk dat er een goede balans is tussen maatschappelijke kosten van realisatie en het gewenste voorzieningenniveau. We zouden graag zien dat er betere samenwerking is tussen de dorpshuizen in Puiflijk en Druten-Zuid. Immers liggen de Lier en de Doorkijk op loopafstand van elkaar. Ze zouden elkaar kunnen versterken ten goede van inwoners en het beperken van de gemeentelijke lasten.

Standpunten Kernachtig Druten
• Het Agora theater en de bibliotheek voor de inwoners behouden en daarin investeren.
• We blijven pleiten voor een bioscoop in Druten, maar ondernemers moeten het initiatief nemen.
• Geld en middelen beschikbaar stellen om lokale evenementen te behouden.
• Een groot en autoluw horecaplein voor de cafés mogelijk maken bij evenementen of op gezette tijden.
• Het beeldbepalende pand Mulders (zaal de Linde) in Puiflijk moet behouden blijven.

1.6 Onderwijs
Wij vinden het van belang dat onze scholen kwalitatief goed onderwijs bieden. Voor een vitaal en leefbaar platteland en de sociale cohesie in de dorpen, is het voortbestaan van een school van groot belang. Het is goed als een kind in de eigen omgeving naar school kan. Kernachtig Druten staat voor het behoud van een basisschool in ieder dorp. De gemeente moet meer zeggenschap krijgen als een school met sluiting wordt bedreigd.

Technisch onderwijs in Druten is van groot belang voor de zowel de jeugd als voor onze ondernemers. Technisch onderwijs op de Pax moet daarom mogelijk blijven. Om de jeugd enthousiast te maken voor techniek is 6 jaar geleden het Tech-Lokaal opgericht. Wij vinden het belangrijk dat het Tech-Lokaal haar werkzaamheden kan voortzetten. We wonen langs de rivier en willen jongeren ook laten opgroeien ín en mét de natuur. De scholen en
IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) moeten hierin samen optrekken. Ook de hengelsport kan een belangrijke bijdrage leveren om meer jongeren de natuur in te krijgen en ze zo vaker uit de digitale wereld te laten stappen.

Standpunten Kernachtig Druten
• Een basisschool in elke kern behouden is van groot belang, ook wanneer het leerlingenaantal beperkt is.
• De gemeente moet in het Tech-Lokaal Maas & Waal blijven investeren.
• Cultuureducatie in samenwerking met het Agora theater en scholen stimuleren wij.
• Activiteiten van scholen, IVN, hengelsportverenigingen en andere partijen, gericht op het kennis laten maken van jeugd met de natuur, willen we ondersteunen.

1.7 Veiligheid
Hoewel de gemeente Druten een relatief veilige gemeente is, vinden wij dat onze veiligheid serieuze aandacht moet blijven krijgen. De veiligheid van alle inwoners móet gewaarborgd zijn. Eigendommen moeten worden gerespecteerd, geweld en drugsoverlast accepteren we niet, maar ook de dagelijkse rit naar school, werk of het sporten moet veilig zijn.

Betere handhaving van de openbare orde en regelgeving is een noodzaak voor een veilig Druten. De politie moet voor inwoners zichtbaar en vindbaar zijn, niet alleen in noodsituaties. De politie moet ook optreden tegen snelheidsduivels; de grootste ergernis van onze inwoners vanwege het gevaar dat zij aan een ander veroorzaken. Ook moet sneller en met gezag worden ingegrepen bij drugsoverlast. Wij zijn voorstander van een lik-op-stukbeleid om verdere overlast te voorkomen. Ondermijning en drugshandel moeten met harde hand worden aangepakt en verdienen prioriteit. Onze jeugd mag niet met deze criminaliteit worden geconfronteerd en worden verleid om het verkeerde pad op te raken.

Maar veiligheid houdt voor ons meer in dan alleen maar meer ‘blauw’ op straat. Wij zijn voorstander van lokaal geborgde BOA’s , als aanvulling op de taken van de politie. Ook de inzet van straatcoaches in de weekenden om jeugdoverlast tegen te gaan, de jongerenwerker en andere preventieve middelen willen wij blijven continueren.

Tegen de overlast van hanggroepen moet worden opgetreden. De ouders van de hangjeugd zien we in eerste instantie als partner om de overlast van hun kinderen te beperken. Maar in het geval van schade en vandalisme, zullen de kosten voor het herstel samen met een fikse boete worden verhaald op diegenen die dit veroorzaken of hun verantwoordelijken.

Standpunten Kernachtig Druten
• Ondermijning en drugshandel moeten worden verbannen. Ook een coffeeshop past niet in Druten.
• Strengere aanpak hardrijders. Snelheidscontroles binnen de bebouwde kom worden gericht ingezet om de verkeersveiligheid te vergroten.
• Camera’s op het Trefpuntplein Deest om vandalisme tegen te gaan.
• Meer en betere voorlichting door de politie aan
ouderen ter voorkoming van inbraak en insluiping in de woning.
• De inzet van BOA´s en straatcoaches continueren en optimaliseren.

2 Wonen en onze omgeving

2.1 Woningbouw
De woningnood is hoog. Niet alleen in Druten, maar in heel de regio. De huizen worden steeds duurder door het beperkte aanbod. De kans dat jongeren een woning kunnen kopen of huren is heel klein. Ook ouderen die kleiner willen gaan wonen, kunnen die stap niet maken omdat er geen geschikte woningen zijn. En dat is een probleem: al jaren is de groei van het aantal huishoudens groter dan de groei van het aantal woningen. Dit tekort loopt de komende jaren nog verder op. De voortdurende stijging van huurprijzen in de vrije sector en de prijzen van
koopwoningen zijn hierdoor eenvoudig te verklaren.

De Woondeal Arnhem-Nijmegen moet ervoor zorgen dat er 1000 betaalbare huur- en koopwoningen worden gebouwd in onze gemeente in een periode van 10 jaar. Kernachtig Druten wil daarom dat er versneld bouwplannen worden gerealiseerd, passend bij de behoefte. Niet de projectontwikkelaar, maar de gemeente, moet de richting van deze planontwikkeling aangeven en bij nieuwbouw van woningen willen we voorrang voor onze inwoners. Een drietal doelgroepen hebben daarbij specifieke aandacht: (1) jongeren die graag in het dorp waar ze zijn opgegroeid willen blijven wonen, (2) senioren die behoefte hebben aan passende huisvesting dicht bij winkel- en gezondheidsvoorzieningen, en (3) jonge gezinnen die in de gemeente Druten willen blijven wonen of zich willen vestigen.

Als Kernachtig Druten willen we niet alleen meer woningbouw, maar ook kwalitatief hoogwaardige woningbouw. Dit willen we onder meer verwezenlijken door de aanstelling van een dorpsbouwmeester. Deze dorpsbouwmeester fungeert als adviseur die de architectuur en stedenbouwkundige kwaliteit in de gaten houdt en op een inhoudelijke manier plannen beoordeelt.

De gemeente heeft een belangrijke taak op het gebied van volkshuisvesting, in het bijzonder op het terrein van de sociale woningbouw. Deze “sociale” afspraken moeten vastgelegd worden in de prestatieafspraken met de woningcoöperaties. Huurders en bewoners moeten zelf meebeslissen wat er gebouwd moet worden en hoe hun wijk eruit gaat zien. De gemeente moet stimuleren dat er vanuit elke kern inwoners vertegenwoordigd zijn in de huurdersbelangen vereniging. Plan de Portier (locatie de oude school De Dijk) wordt voor de komende generaties beeldbepalend en moet het visitekaartje van Druten worden. Dit is een plan met een serieuze ambitie, waarin 50% van de woningen moet bestaan uit het betaalbare segment, conform de afspraken uit de woondeal. Met
het verbeteren van de entree van Druten moet ook de verkeersveiligheid, fietsveiligheid en de herinrichting van de Raadhuisstraat worden aangepakt.

Ook heeft de gemeente Druten o.a. een grondpositie in Deest (locatie Versteeg), deze willen wij inzetten voor nieuwbouw voor jeugd en senioren. Grond voor sociale woningbouw moet betaalbaar
blijven. Daarom moet de gemeente deze grond niet meer verkopen, maar in erfpacht uitgeven. Daardoor dalen de bouwkosten aanzienlijk en worden de huur- en koopprijzen lager en dat geeft starters en senioren nieuwe kansen.

Kernachtig Druten vindt het belangrijk dat mensen die in de gemeente komen werken, ook op een goede manier kunnen wonen. Er moet aandacht zijn voor arbeidsmigranten. Bestaande woonlocaties voor arbeidsmigranten zijn vaak ongeschikt zijn, gelet op de veiligheidssituatie, leefbaarheid of regelgeving. De gemeente moet met werkgevers betere afspraken maken en hierop toezien.

Standpunten Kernachtig Druten
• Het groeiende woningtekort vraagt dat de gemeente zich actiever opstelt op de grondmarkt.
• We zijn voor een zelfbewoningsplicht voor eigenaren en een anti-speculatie beding.
• We willen voorrang voor eigen inwoners bij loting van sociale huurwoningen.
• De gemeentelijke starterslening behouden en verhogen.
• Woningsplitsing moet worden toegestaan.
• Een facelift voor de Oranjebuurt in samenwerking met woningcorporatie Woonwaarts.
• Actief inzetten op opknap Introgebouw (Klepperheide) voor bv. jongerenhuisvesting.
• Herinrichten locatie van Woezik.
• Industrieterrein Kerkeland transformeren naar een woningbouwlocatie.
• We willen géén woningbouw in het hertenkampje aan de Roodhekkenpas. De groene buffer moet blijven als entree naar Druten.
• Geen woningbouw in beschermde dorpsgezichten.
• Het dorpse karakter van Puiflijk moet behouden blijven.
• Woningen voor arbeidsmigranten, een huisvestingsopgave voor gemeente en ondernemer.

2.2 Duurzaamheid en de energietransitie
Ons klimaat verandert drastisch en ook in Druten moeten we nú ingrijpen. Niet pas in 2040 willen we dat onze gemeente energieneutraal is (bestaand beleid), maar zoveel eerder als dat kan. Wij denken dat 2030 reëel is en zetten daar vol op in met het opwekken van zonne-energie. Daarom komt er in Druten 80 hectare aan grootschalige zonneparken te liggen. Met het al gerealiseerde zonnepark op de Uivermeertjes (17 hectare) hebben we één van
de grootste drijvende zonneparken ter wereld in handen. Hier zijn we trots op. Ook de andere zonneparken worden parels en draagvlak hierbij vinden we noodzakelijk. Dat betekent dat deze parken alleen op logische locaties worden geplaatst. En dat betekent ook dat de gemeente Druten vrij blijft van windmolens, want met 80 hectare aan zonneparken wekken we veel meer energie op, dan dat we zelf nodig hebben. Al de extra energie brengen we in
voor de regio (RES Arnhem Nijmegen). Wij zijn solidair met andere gemeenten voor de enorme opgave die ons te wachten staat. Voorwaarde is wel dat we als gemeente zélf gaan over hoe en hoeveel energie we opwekken. De provincie en/of de regio hoeven zich hier niet mee te bemoeien.

Naast de grootschalige opwekking van energie, is er meer nodig om de klimaatverandering te doen stoppen. Onze inwoners en bedrijven spelen hierbij een cruciale rol. Kernachtig Druten vindt dat er meer aandacht moet zijn voor energiebesparing; want wat we niet verbruiken, hoeven we ook niet op te wekken. Besparen komt ons inziens te weinig aan bod in het huidige duurzaamheidsdebat en in het gemeentelijk beleid. Ook zijn er nog vele daken van woningen binnen onze gemeente onvoorzien van zonnepanelen. Moderne ontwikkelingen zoals elektrisch rijden moeten we ook faciliteren. Er moeten meer laadpalen komen en ook het gebruik van deel-auto’s moeten worden verkend.

Het duurzaamheidsloket krijgt een prominente plek in de uitvoering van het gemeentelijk beleid. Het loket werkt samen met het bedrijfsleven en lokale energiecoöperaties. Kerntaak van het loket is om onafhankelijke informatie te geven aan inwoners en actief te stimuleren op energiebesparing en opwekking voor woningen. De gemeente ondersteunt het energieloket met een locatie, communicatiemiddelen en aanvullende vakkennis en middelen.

Standpunten Kernachtig Druten
• Geen windmolens in de gemeente Druten! Dit geeft grote overlast en is bovendien onnodig met onze prestaties op het gebied van de opwek van zonne-energie.
• De afgesproken 80 hectare aan zonneparken is genoeg voor onze energiebehoefte.
• De aanleg van de zonneparken (de afgesproken 80 hectare) doen we zorgvuldig en op logische locaties; niet in drinkwater beschermingsgebieden!
• Binnen de regio (RES Arnhem Nijmegen) moet een eerlijke en redelijke verdeelsleutel tussen de gemeenten worden afgesproken.
• Inwoners en bedrijven moeten beter worden gestimuleerd om energiebesparende- en duurzaamheidsmaatregelen te treffen.
• Het duurzaamheidsloket en de subsidie mogelijkheden moeten worden gepromoot.

2.3 Milieu en Openbare ruimte
Kernachtig Druten heeft veel aandacht voor het openbaar gebied. De kwaliteit van het openbaar gebied bepaalt in grote mate het leef- en woongenot. Het onderhoudsniveau heeft een extra impuls nodig, geen verdere vermindering van kwaliteitsniveau openbare ruimte. We moeten goed zorgen voor ons groen, de fietspaden en wegen, de kernen en ons mooie buitengebied. Dit moet er goed onderhouden, opgeruimd en netjes uitzien. Ook zwerfvuil, dumpingen rondom de ondergrondse afvalcontainers, graffiti, hondenpoep, kattenoverlast en andere overlast moeten worden aangepakt en vernielingen worden snel hersteld. Waar mogelijk worden de kosten verhaald op de veroorzaker. De
wijkteams functioneren goed, als gemeente blijven we deze teams stimuleren.

De gemeente stimuleert het schoonhouden van de eigen wijk en eigen omgeving, want als dat goed gebeurt, dan kan de afvalstoffenheffing omlaag. Het is daarbij normaal dat we ons afval scheiden, we zijn hier zelfs kampioen in! Een goed werkende milieustraat is hierbij noodzakelijk; want het huidige model is niet ideaal vanwege de lange wachtrijen, openingstijden en het scheiden van afvalstromen over 2 locaties. De gemeentewerf is niet langer geschikt als milieustraat. Het volledig verplaatsen en centraliseren van de milieustraat naar locatie Rodenburg moet worden gerealiseerd.

Groen is belangrijk en bomen hebben daarin een belangrijke plaats. Bomen leveren een grote bij drage aan ons groene imago en ons welbevinden. Bomen halen CO2 uit de lucht, in Europa moeten 3 miljard bomen worden gepland. Heel veel mensen maken zich zorgen om het klimaatprobleem en hebben het idee er niets aan te kunnen doen. Wij willen minimaal 1000 bomen planten in onze gemeente in de komende vier jaar. Ook willen we de voormalige bomenstructuur aan de Heersweg herstellen. We willen de tuin van de H.H.Ewaldenkerk betrekken
bij het marktplein als groene ‘oase’.

In onze visie van een groene en schone openbare ruimte en natuur, passen niet de dagelijkse stortingen van tonnen aan zwaar verontreinigd slib in de Kaliwaal. Dit moet per direct worden gestopt.

Standpunten Kernachtig Druten
• Wij zijn voorstander van een groene openbare ruimte en groene tuinen. We willen minimaal 1000 nieuwe bomen planten binnen onze gemeente, het vergroenen van daken moet worden gestimuleerd en Druten moet deelnemen aan ‘Operatie Steenbreek’.
• We willen één centrale milieustraat, op een nieuwe locatie, met ruimere openingstijden.
• Extra ondergrondse afvalcontainers in Deest, met name in de Gaarden.
• Er moet worden gehandhaafd op afvaldumpingen en ‘bijzet’ afval rondom de ondergrondse afvalcontainers.
• Zwerfafval rapen door inwoners willen we blijven stimuleren. Vloggers, influencers en actiedagen (zoals de Landelijke opschoon dag of IVN-actie) kunnen een belangrijke stimulerende rol spelen.
• We willen het aantal bakken voor hondenpoep uitbreiden op logische locaties.
• De stortingen van verontreinigd slib in de Kaliwaal zijn we liever kwijt dan rijk! Druten moet al haar invloed uitoefenen om dit te stoppen.

2.4 Infrastructuur en Verkeer
Voor Kernachtig Druten is het belangrijk dat voetgangers en fietsers zich veilig kunnen voortbewegen in onze gemeente. De trottoirs moeten vlak liggen en voor iedereen (maar met name voor gebruikers van een rolstoel, rollator of kinderwagen en voor senioren) goed te gebruiken zijn. Wanneer dat nodig is, moeten voetpaden worden aangepast of vernieuwd. Op onderhoud- of herstelvragen van burgers moet direct worden gereageerd door de bel- en
herstellijn.

Fietsen is gezond en het ontlast het milieu. Door het gebruik van de elektrische fietsen hebben steeds meer mensen de mogelijkheid om grotere afstanden af te leggen. Omdat deze fietsen sneller gaan dan normaal, leidt dit tot gevaarlijke situaties op de fietspaden en zeker voor ouderen. Ten behoeve van de fietsveiligheid pleiten we voor ruime, overzichtelijke fietspaden, die goed zijn verlicht. We blijven voorstander van voorrang voor fietsers op de rotonde. Tevens is het van belang een aantal oversteekplaatsen in de gemeente onder de loep te nemen en aan te passen (bijvoorbeeld oversteekplaatsen van Heemstraweg met name in Deest en Afferden). Scholen en sportaccommodaties moeten goed en veilig te bereiken zijn.

Druten is onlosmakelijk verbonden met de regio. Dat vereist goede verbindingen. Fiets en openbaar vervoer hebben
prioriteit. Ook in het buitengebied. Kernachtig Druten wil zich inzetten voor verbetering van de lijnbusdiensten naar
de Nijmeegse ziekenhuizen en het treinstation van Wijchen, dit in het bijzonder ten behoeve van en schoolgaande/studerende jongeren.

Met betrekking tot bereikbaarheid via de weg, willen we medewerking verlenen aan het verbreden van de Maas en Waalweg wanneer de provincie hiertoe actie onderneemt.

Standpunten Kernachtig Druten
• Fietsers op de rotonde krijgen voorrang in onze gemeente, net als in de gemeenten om ons heen.
• We realiseren een goed verlicht fietspad, rechtstreeks van de PAX/Tichellande naar sportpark de Gelenberg, langs of door het Drutens bosje.
• Veilige oversteekplaatsen over de van Heemstraweg.
• De Raadhuisstraat als 30 km weg inrichten van gemeentehuis tot Hooge Raedt.
• We onderzoeken de mogelijkheid van een extra ontsluitingsweg van de wijk Tichellande en we opteren voor een extra wandelpaadje vanuit de wijk de dijk op.
• Verkeersmaatregelen voor de kruising Mr. Van Coothstraat – Ooievaarstraat, en aandacht voor Kweldam en Vriezeweg in Deest.
• We willen een rechtstreekse busverbinding vanuit station Druten naar de Nijmeegse Ziekenhuizen en een rechtstreekse busverbinding naar het treinstation van Wijchen.
• Verbreding Maas en Waalweg i.v.m. goede doorstroming.
• Gratis parkeren moet blijven in Druten.

3 Financiën en Economie

3.1 Ondernemers en Agrariërs
In Druten wordt niet alleen gewoond, maar ook volop gewerkt. Druten moet een gemeente blijven met een aantrekkelijk klimaat om te wonen en te werken. Een goede samenwerking tussen gemeente en ondernemers is van groot belang. We willen Druten naar een hoger economisch niveau tillen.

Nu de kavels op bedrijvenpark Westerhout-Zuid allemaal zijn verkocht, willen we onderzocht hebben of er meer behoefte is aan grond om zowel nieuwe als lokale bedrijven de ruimte te bieden om zich te vestigen.

Onze doelstelling is het versterken van de economische structuur van Druten, het stimuleren van de werkgelegenheid en het verbeteren van het bedrijfsklimaat. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente en de gemeenschap.

De centrummanager in Druten speelt een belangrijke rol in de ambitie om een goed winkelaanbod te behouden, de versterking van het ondernemersklimaat en de promotie van Druten als een bruisende gemeente. Detailhandel zien wij bij voorkeur gevestigd in het centrum.

Het land van Maas en Waal, is de afgelopen decennia door de agrariërs gevormd en is ook beeld bepalend voor onze gemeente. Vandaag de dag staat de landbouw- en veeteeltsector onder grote maatschappelijke druk. Er is terecht veel aandacht voor gezondheid- en milieuaspecten. Daarentegen moeten ondernemers kunnen ondernemen. Wij vinden dat de belangen van agrariërs en omwonenden in balans met elkaar moeten worden afgewogen. We
hebben veel waardering voor de boeren, zij vormen één van de belangrijkste pijlers in ons rivierenland, maar vinden ook dat de grenzen van de intensieve veehouderij zijn bereikt. Voor de boeren moet er wel ruimte zijn voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme, natuurbeheer of andere bedrijvigheid, waaronder schone energieopwekking. Zonnepanelen horen hierbij, asbest van het dak en de zonnepanelen erop.

Standpunten Kernachtig Druten
• We willen onderzoeken of er meer behoefte is aan bedrijventerreinen nu Westerhout-Zuid vol is.
• Kernachtig Druten wil de leegstand in het centrum voorkomen en zal blijven zoeken naar creatieve oplossingen om leegstaande panden te vullen.
• De centrummanager voor Druten behouden.
• Lokale ondernemers krijgen een eerlijke kans bij gemeentelijke aanbestedingen.
• De agrarische ondernemers krijgen de ruimte voor nevenactiviteiten op het gebied van natuurbeheer of andere bedrijvigheid.

3.2 Werk en Inkomen
Het is de verantwoordelijkheid van eenieder om zo veel mogelijk zelfredzaam te zijn en geboden kansen zo goed mogelijk te benutten. Iedereen die kan werken moet dit vooral ook doen, want alleen structureel werk biedt echt toekomstperspectief. Het hebben van werk is van groot belang voor mens en samenleving. Werk zorgt voor sociale contacten en verbinding. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wij willen daarom ook de mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpen. De beste sociale voorziening is volgens Kernachtig Druten een betaalde baan. Wie in een uitkeringssituatie belandt, moet daarom zo snel mogelijk weer aan het werk. Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet. Ook mensen die hun baan kwijtraken, verdienen een tijdelijk steuntje in de rug om snel weer aan de slag te kunnen. Het verliezen van je baan is al ingrijpend genoeg.
Waar nodig zorgt de gemeente Druten voor inkomensondersteuning en ondersteuning bij re-integratie. Re-integratie dient maatwerk te zijn, efficiënt en effectief. Dat betekent ook dat re-integratie trajecten alleen dan moeten worden aangeboden als dit zinvol is.

Nog te vaak zijn bedrijven niet op de hoogte van het bestaan van het ‘Werkbedrijf” en met de mogelijkheid om subsidie te krijgen voor het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hieraan moet meer publiciteit worden gegeven via kanalen die geschikt zijn om bedrijven in onze gemeente te bereiken.

Standpunten Kernachtig Druten
• Onderzoek eigen “werkbedrijf”, om mensen uit de bijstand sneller en zo veel mogelijk lokaal aan de slag te laten gaan.
• Aanbieden van re-integratie trajecten, alleen als dit zinvol is.
• Betere voorlichting over mogelijkheden van het Werkbedrijf, o.a. uitleg subsidie opties voor het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

3.3 Toerisme en recreatie
Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van onze lokale economie. Investeer in toerisme, samenwerken met onze buurgemeentes om Maas en Waal als streek “op de kaart te zetten” is ons pleidooi. Wij willen dat de gemeente recreatieve ondernemers stimuleert en pleiten voor een ruime recreatieve openstelling van de natuur in de uiterwaarden en de binnendijkse natuurgebieden. Indien natuurwaarden bedreigd worden door “wetsovertreders”
stimuleren wij actieve handhaving om de belangen van natuur en recreatie te beschermen.

Onze streek kenmerkt zich natuurlijk door de 2 grote rivieren, haar rivierplassen en de uiterwaarden. Deze lenen zich bij uitstek voor toerisme. Fietsers, wandelaars, vogelaars, waterrecreanten en vissers zijn van harte welkom op en rond onze wateren! Kernachtig Druten vraagt deze periode ook aandacht voor de hengelsport, een miljoen Nederlanders voetballen, maar anderhalf miljoen mensen vissen. De mogelijkheden om op- en rond het water
te komen moeten daarom beter worden ontplooid. Een rondje lopen door de Afferdense en Deestse Uiterwaarden kan, maar met twee extra loopbruggen over de nevengeul kunnen er meer en kleinere ommetjes (rondjes) gelopen worden over vaste wandelpaden i.p.v. te struinen door de natuur. IVN ondersteunt ons hierin. Een wandeling rond de Uivermeertjes blijft ook een alternatief, een extra oversteek vanuit Deest is wenselijk en draagt bij aan het wandelplezier in onze gemeente. Wij vragen aandacht voor de ‘steengoed’ wandeling, een route langs de Drutense monumenten en kunstwerken die herinneren aan de steenfabriek van Dericks & Geldens.

Standpunten Kernachtig Druten
• Maas en Waal moet dé toeristische streek van de toekomst worden. Om dit bereiken moeten we samenwerken met de buurgemeenten en willen we financieel investeren in promotie van onze mooie streek.
• De wandel mogelijkheden door de Afferdense en Deestse waarden uitbreiden door de aanleg van twee extra bruggen over de nevengeul.
• Promotie en budget beschikbaar stellen voor de ‘steengoed’ wandelingen.
• Extra oversteek vanuit Deest naar de Uivermeertjes.
• Meer zitbankjes op de Waalbanddijk.
• De trailerhelling voor boten in Deest moet verder worden ontplooid en beter worden beheerd. Dit kan vissers en andere waterrecreanten trekken.

4 Lokaal Bestuur

4.1 Dienstverlening burgers en bedrijven
In de dienstverlening aan burgers en ondernemers moet verder worden geïnvesteerd. Het optimaliseren van de dienstverlening aan burgers en bedrijvenis één van onze kernpunten. Het is belangrijk voor ons dat onze gemeente dienstbaar en modern is. We blijven kritisch op de dienstverlening en bereikbaarheid van het ambtelijk apparaat. Ambtenaren zijn er voor burgers en bedrijven, niet andersom.

De gemeentelijke dienstverlening moet daarom dusdanig zijn ingericht dat zij voor inwoners en met name de senioren laagdrempelig en toegankelijk is. Het moet voor senioren mogelijk zijn om mondeling contact met de gemeente op te nemen en direct hulp te krijgen bij het regelen van hun zaken. Kernachtig Druten wil verder dat onze gemeente de senioren regelmatig informeert over de mogelijkheid om beroep te doen op een onafhankelijke
cliënt ondersteuner, ook als dit extra kosten metzich meebrengt.

We willen met de bezem door overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet-handhaafbare regels en die zoveel als mogelijk schrappen of vereenvoudigen. De reactietijd op mails of vragen van burgers moet maximaal 5 werkdagen (één week) zijn in plaats van de te lange huidige doorlooptijden.

De gemeente moet organisatoren van evenementen ondersteunen waar dat kan. Van het uitlenen van materiaal (dranghekken en bebording) tot kennisbevordering over relevante thema’s of het minimaliseren van legeskosten. Ook moet de gemeente meedenken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden voor evenementen. Zorgvuldigheid en veiligheid staan voorop, maar de bureaucratie en doorlooptijden moeten worden verminderd.

Betrek de burger in een vroeg stadium bij de besluitvorming van zaken die onze inwoners raken. Niet pas als het plan al klaar is, maar in de allereerste fase, bij de opinievorming. Betrek de ideeën van de inwoners daadwerkelijk in het te vormen beleid, zeker bij de nieuwe omgevingswet die in 2022 van kracht is.

Standpunten Kernachtig Druten
• Aanstellen van Kernenwethouders die structureel overleg hebben met inwoners, dorpsraden en verenigingen.
• Vergunningverlening voor evenementen moet eenvoudiger en sneller. Stop de bureaucratie. Daarbij moet de gemeente meedenken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.
• Twee jaarlijks moet er onder inwoners een tevredenheidsonderzoek worden uitgevoerd over de dienstverlening van onze gemeente en ambtenaren.
• De “paarse krokodil” regels jaarlijks toetsen.
• Reactietijd op vragen van inwoners bedraagt maximaal 5 werkdagen (één week).
• Betrek burgers bij de invoering van de nieuwe omgevingswet.

4.2 Gemeentelijke lasten en Financiën
Kernachtig Druten staat een gezond en solide financieel beleid voor met een structureel sluitende begroting. Er voltrekken zich grote veranderingen in onze samenleving. Veel nieuwe taken en verantwoordelijkheden op het gebied van zorg en welzijn zijn overgedragen van het Rijk aan de gemeenten. Deze overheveling van nieuwe taken naar de lokale overheid gaat gepaard met grote bezuinigingen, opgelegd door de Rijksoverheid. Dit is feitelijk een
winstwaarschuwing voor onze inwoners. Daarom zal de gemeente Druten meer prioriteit moeten leggen bij de daadwerkelijke vraag en behoeften van de inwoners. Niet meer het aanbod van de welzijnsorganisaties en instellingen is bepalend, maar de vraag en behoeften van onze inwoners. Kernachtig Druten wil zuinig omgaan met overheidsgeld, niet meer uitgeven dan er binnenkomt en geen lasten van nu doorschuiven naar volgende generaties.

Standpunten Kernachtig Druten
• Het streven blijft om de gemeentelijke lasten
alleen te verhogen met de jaarlijkse inflatiecorrectie. Alleen indien nodig mag de gemeente hiervan afwijken.
• Bij noodzakelijke bezuinigen moet niet alleen naar de voorzieningen en inwoners worden gekeken maar ook naar de ambtelijke organisatie.
• We willen de mogelijkheid verkennen bij de bepaling van de WOZ-waarde van woningen om de gerealiseerde duurzaamheidsmaatregelen van de woning buiten beschouwing te laten.

4.3 Regionale samenwerking
De gemeente Druten blijft een zelfstandige gemeente. In het kader van kosten efficiëntie en effectiviteit kunnen enkele gemeentelijke taken worden uitbesteed of op thema’s worden samengewerkt. Daarom zoekt de gemeente Druten de samenwerking op met haar buurgemeenten in de regio: West Maas en Waal, Beuningen en Wijchen.

Wij zijn een groot voorstander van regionale samenwerking. De regionale bestuurskracht vergroten,
zien wij als een oplossing om nieuw beleid te initiëren, om zaken efficiënter te organiseren en om meer
zeggenschap te hebben binnen gemeenschappelijke regelingen.

Kernachtig Druten wil echter in deze periode investeren in de dienstverlening van de WDW (Werkorganisatie Druten-Wijchen) en niet in het gemeentelijk herindelingsvraagstuk. We willen taken uitbesteden of samen met andere gemeenten uitvoeren als daarmee voordeel wordt behaald.

Standpunten Kernachtig Druten
• Druten blijft een zelfstandige gemeente. Een gemeentelijke herindeling is niet aan de orde.
• We blijven investeren in de samenwerking met onze buurgemeentes.
• Investeren in de dienstverlening van de werkorganisatie Druten-Wijchen voor onze inwoners.

 

Hieronder vindt u het downloadexemplaar van ons verkiezingsprogramma.

Verkiezingsprogramma Kernachtig Druten 2022-2026